Благодійність


Всеукраїнська громадська організація Асоціація адвокатів України

З'їзд ААУ

З'їзд є вищим органом Асоціації

Для заснування Асоціації скликається Установчий з'їзд, право брати участь у якому через делегатів мають усі засновники Асоціації. Повідомлення про проведення Установчого з'їзду розсилається всім засновникам за 7 (сім) календарних днів до дати скликання Установчого з'їзду.

Установчий з'їзд має наступну компетенцію:

 • Приймає рішення про створення Асоціації;

 • Затверджує Статут Асоціації;

 • Обирає Президента, Першого Віце-Президента, Віце-Президентів та членів Ревізійної комісії;

 • Затверджує заходи щодо реєстрації та початку діяльності Асоціації.

Рішення Установчого з'їзду приймаються відкритим або за рішенням Установчого з'їзду таємним голосуванням простою більшістю голосів засновників, присутніх на Установчому з'їзді.

Для участі у черговому (позачерговому) З'їзді обираються делегати, норма представництва яких визначається Правлінням не пізніше, ніж за 2 (два) місяці до чергового З'їзду та не пізніше, ніж за 1 (один) місяць до позачергового З'їзду.

Президент, Перший Віцепрезидент, Віцепрезиденти, члени Ревізійної комісії та Голови відділень є делегатами на З'їзді за посадою.

Черговий З'їзд скликається Правлінням Асоціації не рідше 1 (одного) разу на рік. Позачерговий З'їзд скликається на вимогу Президента, Правління Асоціації, Ревізійної комісії або не менше 10 (десяти) відсотків членів Асоціації.

Про скликання чергового З'їзду члени Асоціації повідомляються не пізніше, ніж за 45 (сорок п'ять) календарних днів до дати його проведення в порядку, що визначається Правлінням. Про скликання позачергового З'їзду члени Асоціації повідомляються не пізніше, ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати його проведення в порядку, що визначається Правлінням. Повідомлення про скликання З'їзду повинно містити дату, час та місце проведення З'їзду та попередній порядок денний.

Остаточний порядок денний затверджується на початку роботи З'їзду.

З'їзд вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше половини обраних делегатів. Рішення З'їзду приймаються відкритим або за рішенням З'їзду таємним голосуванням простою більшістю голосів делегатів, присутніх на З'їзді, крім рішень з п.16.3, які приймаються більшістю у 2/3 (дві третини) делегатів, присутніх на З'їзді.

Головує на З'їзді Президент. У випадку відсутності Президента на З'їзді головує Перший Віцепрезидент. З'їзд має право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Асоціації.

До виключної компетенції З'їзду належить прийняття рішень з наступних питань:

 • Визначення основних напрямків діяльності Асоціації;
 • Затвердження Статуту та змін до нього;
 • Обрання Президента, Першого Віцепрезидента, інших членів Правління та членів Ревізійної комісії;
 • Розгляд та затвердження звітних доповідей Президента, Правління та Ревізійної комісії;
 • Затвердження Положень про Правління та Ревізійну комісію та внесення до них змін та доповнень;
 • Затвердження стандартів етичної та професійної поведінки адвокатів-членів Асоціації;
 • Прийняття рішень за скаргами на відмову у прийомі до Асоціації, а також за скаргами на виключення з Асоціації;
 • Реорганізація та ліквідація Асоціації, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

Генеральні партнери

Партнери комітетів

Розділ не знайдений.

Iнформацiйнi та медiа партнери