Благодійність


Всеукраїнська громадська організація Асоціація адвокатів України

Про ААУ

Всеукраїнська громадська організація "Асоціація адвокатів України" є всеукраїнською громадською неприбутковою організацією, яка створена на засадах професійної належності та об'єднує адвокатів для сприяння розвитку та зміцненню інституту адвокатури в Україні, підвищення рівня правової допомоги, що надається адвокатами, підвищення ролі та авторитету адвокатури в суспільстві та задоволення та захисту прав та законних інтересів членів Асоціації. Асоціація утворюється та діє із всеукраїнським статусом. Діяльність Асоціації поширюється на територію всієї України.

Про ААУ

Принципи діяльності

 • Верховенство права;
 • Пріоритет суспільних інтересів;
 • Незалежність;
 • Аполітичність;
 • Рівноправність членів;
 • Демократичність;
 • Добровільність;
 • Справедливість;
 • Професіоналізм;
 • Гласність;
 • Прозорість та відкритість;
 • Самоврядування.

Мета та завдання асоціації

Об'єднання українських адвокатів задля:

 • Сприяння розвитку інституту адвокатури в Україні.
 • Підвищення рівня правової допомоги, що надається адвокатами.
 • Підвищення ролі та авторитету адвокатури в суспільстві.
 • Задоволення прав та законних інтересів членів Асоціації.
 • Створення майданчику для комунікації між адвокатами, суддями, представниками державних органів та бізнес-спільнотою.

Структура асоціації адвокатів україни

З'їзд ААУ є вищим органом Асоціації.

Президент ААУ очолює Правління та є вищою посадовою особою Асоціації, яка має право представляти Асоціацію у відносинах з третіми особами та офіційно висловлюватись від імені Асоціації. Президент обирається З'їздом шляхом рейтингового голосування терміном на 2 (два) роки.

Віцепрезидент ААУ обирається З'їздом разом з Президентом шляхом рейтингового пакетного голосування терміном на 2 (два) роки. Віцепрезидент виконує обов'язки Президента у разі його відсутності, виконує поточну роботу за дорученням Президента та здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом. Віцепрезидент як і Президент має право першого підпису фінансових та банківських документів.

Ревізійна комісія - орган Асоціації, який здійснює функції контролю за фінансово-господарською діяльністю Правління, станом та обліком матеріальних цінностей Асоціації. Ревізійна комісія проводить перевірки фінансово-господарської діяльності Правління не рідше одного разу на 2 (два) роки та звітує про свою діяльність перед З'їздом.

Секретаріат - орган Асоціації, створений з метою здійснення поточної організаційної роботи. Секретаріат формується Виконавчим директором за рекомендацією та погодженням з Президентом. Виконавчий директор є адміністративно-виконавчим органом Асоціації.

Наглядова рада є консультативно-дорадчим органом Асоціації, який діє з метою координації та підвищення ефективності діяльності Асоціації.

Комітети - робочі органи Асоціації адвокатів України, створені за ініціативою громадян, об'єднаних на основі спільності професійних інтересів для реалізації загальних цілей, визначених Положенням про комітети та Статутом Асоціації.

Відділення ААУ - територіальні структурні підрозділи Асоціації без статусу юридичної особи та легалізують свою діяльність шляхом повідомлення в установленому порядку.

Документи

Генеральні партнери

Партнери комітетів

Розділ не знайдений.

Iнформацiйнi та медiа партнери