Сплата внесків


Всеукраїнська громадська організація Асоціація адвокатів України

Про ААУ

Всеукраїнська громадська організація "Асоціація адвокатів України" є всеукраїнською громадською неприбутковою організацією, яка створена на засадах професійної належності та об'єднує адвокатів для сприяння розвитку та зміцненню інституту адвокатури в Україні, підвищення рівня правової допомоги, що надається адвокатами, підвищення ролі та авторитету адвокатури в суспільстві та задоволення та захисту прав та законних інтересів членів Асоціації. Асоціація утворюється та діє із всеукраїнським статусом. Діяльність Асоціації поширюється на територію всієї України.

Асоціація утворюється та діє із всеукраїнським статусом. Діяльність Асоціації поширюється на територію всієї України.

Про ААУ

Принципи діяльності

 • Верховенство права;
 • Пріоритет суспільних інтересів;
 • Незалежність;
 • Аполітичність;
 • Рівноправність членів;
 • Демократичність;
 • Добровільність;
 • Справедливість;
 • Професіоналізм;
 • Гласність;
 • Прозорість та відкритість;
 • Самоврядування.

Мета та завдання асоціації

Об'єднання українських адвокатів задля:

 • сприяння розвитку інституту адвокатури в Україні.
 • підвищення рівня правової допомоги, що надається адвокатами.
 • підвищення ролі та авторитету адвокатури в суспільстві.
 • задоволення прав та законних інтересів членів Асоціації.
 • створення майданчику для комунікації між адвокатами, суддями, представниками державних органів та бізнес-спільнотою.

Структура асоціації адвокатів україни

З'їзд ААУ є вищим органом Асоціації.

Президент ААУ очолює Правління та є вищою посадовою особою Асоціації, яка має право представляти Асоціацію у відносинах з третіми особами та офіційно висловлюватись від імені Асоціації. Президент обирається З'їздом шляхом рейтингового голосування терміном на 2 (два) роки.

Віце-президент ААУ обирається З'їздом разом з Президентом шляхом рейтингового пакетного голосування терміном на 2 (два) роки. Віце-Президент виконує обов'язки Президента у разі його відсутності, виконує поточну роботу за дорученням Президента та здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом. Віце-Президент як і Президент має право першого підпису фінансових та банківських документів.

Ревізійна комісія - орган Асоціації, який здійснює функції контролю за фінансово-господарською діяльністю Правління, станом та обліком матеріальних цінностей Асоціації. Ревізійна комісія проводить перевірки фінансово-господарської діяльності Правління не рідше одного разу на 2 (два) роки та звітує про свою діяльність перед З'їздом.

Секретаріат - орган Асоціації, створений з метою здійснення поточної організаційної роботи. Секретаріат формується Виконавчим директором за рекомендацією та погодженням з Президентом. Виконавчий директор є адміністративно-виконавчим органом Асоціації.

Наглядова рада є консультативно-дорадчим органом Асоціації, який діє з метою координації та підвищення ефективності діяльності Асоціації.

Комітети - робочі органи Асоціації адвокатів України, створені за ініціативою громадян, об'єднаних на основі спільності професійних інтересів для реалізації загальних цілей, визначених Положенням про комітети та Статутом Асоціації.

Відділення ААУ - територіальні структурні підрозділи Асоціації без статусу юридичної особи та легалізують свою діяльність шляхом повідомлення в установленому порядку.

Документи

Генеральні партнери

Партнери комітетів

Iнформацiйнi та медiа партнери